Drobečková navigace

Úvod > Družina > Organizace ŠD

Organizace ŠD

Kapacita jednoho oddělení je 30 dětí a možnost pobytu je otevřená pro děti všech ročníků s přednostním přihlédnutím k dětem mladšího školního věku s pravidelnou docházkou.

Děti navštěvují ŠD na základě písemné přihlášky, která obsahuje přesný čas a způsob odchodů. Tato přihláška je závazná po celý školní rok nebo do případných změn provedených rodiči.

Rodiče platí za docházku svého dítěte do ŠD úplatu, jejíž výši stanovuje ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a to bezhotovostní platbou na účet školy, vždy za jednotlivá pololetí. Ve školním roce 2022/2023 je stanovena úplata na 450,- Kč/ pololetí. V případě špatné finanční situace rodičů lze písemně požádat o osvobození od úplaty za docházku do ŠD. Tiskopis je k dispozici na internetových stránkách školy.

S ohledem na výchovný program školní družiny a případné vycházky mimo školu, které jsou soustředěny od 13 - 15 hodin, si rodiče mohou vyzvednout své dítě po obědě do 13.00 hodin a následně pak po 15.00 hodině. Provoz školní družiny končí pondělí – pátek v 16.10 hodin.

Plán činnosti školní družiny, školní rok 2022/2023 I. a II. pololetí

 

Aktivity v průběhu celého školního roku:

  • Denní četba po obědě
  • Odpočinkové a klidové činnosti, relaxační cvičení
  • Besedy v komunitním kruhu na aktuální téma
  • EVVO, naplňování plánu činností v programu Ekoškola
  • Příprava na vyučování

Dodržování zásad ekokodexu školy

Ochrana přírody, třídění odpadu, šetření energiemi, hospodaření s vodou, neplýtvání jídlem, využívání recyklovatelných materiálů.