Drobečková navigace

Úvod > Družina > Organizace ŠD

Organizace ŠD

Kapacita jednoho oddělení je 30 dětí a možnost pobytu je otevřená pro děti všech ročníků s přednostním přihlédnutím k dětem mladšího školního věku s pravidelnou docházkou.

Děti navštěvují ŠD na základě písemné přihlášky, která obsahuje přesný čas a způsob odchodů. Tato přihláška je závazná po celý školní rok nebo do případných změn provedených rodiči.

Rodiče platí za docházku svého dítěte do ŠD úplatu, jejíž výši stanovuje ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a to bezhotovostní platbou na účet školy, vždy za jednotlivá pololetí. Ve školním roce 2021/2022 je stanovena úplata na 450,- Kč/ pololetí. V případě špatné finanční situace rodičů lze písemně požádat o osvobození od úplaty za docházku do ŠD. Tiskopis je k dispozici na internetových stránkách školy.

S ohledem na výchovný program školní družiny a vycházky si rodiče mohou vyzvednout své dítě po obědě do 13.00 hodin. Dále pak je možné vyzvednout dítě až po 15.00 hodině. Provoz školní družiny končí pondělí – pátek v 16.10 hodin.

Plán činnosti školní družiny, školní rok 2021/2022 I. a II. pololetí

měsíc akce Projekty
září
 • Zahradní slavnost – zahájení školního roku 1. 9. 2021, 17 hodin
 • Vítání prvňáčků, seznámení s prostorami školy, pravidly školy, řádem ŠD.
 • Sběr přírodních materiálů pro tvorbu.
 • Údržba zahrady( EVVO)
 • Úvodní setkání rodičů se zaměstnanci školy, 8. 9.
 • Výlet do lesního baru na Kopanině (Hradec nad Moravicí)
 • Sportování na školní zahradě.
Technologie přibližují poznání
 • využíváme ICT ve výuce 4 h
říjen
 • Lanové a lezecké centrum v Městských sadech.
 • Upevňování hygienických pravidel a společenských návyků. Pohybové činnosti na školní zahradě, obecním a dětském hřišti.
 • Kombinovaná šipkovaná a bojovka pomocí QR kódů.
 • Výrobky pro vánoční výstavku a jarmark.
 • Práce na údržbě zahrady před podzimem. (EVVO)
 • Pravidla silničního provozu a chování na silnici a v dopr. prostředcích. Vybavení jízdního kola.
 • využíváme ICT ve výuce 1h (ukončení realizace)
 • projektový den mimo školu 1 den 4x 45 min. (Kozmické louky, Hrabyně, Davidův mlýn ?-dle možností a domluvy)
 • vzdělávání PP (6.10.2021)
listopad
 • Podzimní dekorace a další výrobky z recyklovatelných materiálů a nasbíraných přírodnin.(EVVO)
 • Soutěž o nejnápaditějšího PODZIMNÍČKA
 • Podílení na nácviku pro Vánoce a práce spojené s oslavou 100 let školy (výzdoba, prodej, nácvik)
 • Návštěva útulku v Městských sadech Opava.
 • Sběr kaštanů pro lesní zvěř
 • Příprava zahrady na ZIMU, úklid, údržba, zazimování rostlin (EVVO)
 • Drakiáda (výroba draků)
 • projektový den mimo školu 1 den 4x45 min. (planetárium OV-Krpole) termín bude upřesněn.
prosinec
 • Mikulášská besídka (organizace dle momentální situace –pandemie)
 • Malování vlastní baňky (akce SVČ Opava)
 • Zdobení vánočního stromku, výzdoba herny a školy
 • Výrobky s vánoční tematikou (vločky, pap. baňky, andílci, drobná keramika ) EVVO
 • Vánoční koledování u vánočního stromu.
 • Krmení ptáčků – výroba semínkových tyčinek (EVVO)
_
Leden
 • Hry, knihy a hračky z Vánoc
 • Zimní radovánky na školní zahradě, obecním hřišti, u řeky, stavba soch a sněhových příbytků podle sněhové situace a počasí.
 • Vycházka ke Stříbrnému jezeru, krmení labutí (EVVO)
_

II. pololetí

únor
 • Hry v zimě, sportování v přírodě, na školní zahradě, ve škole (chodba)
 • Zdravověda – základy PP soutěživě zopakujeme znalosti a vědomosti v této oblasti ,hry, soutěže.
 • Výroba karnevalových škrabošek
 • Družinový maškarní karneval (dle situace)
 • Výtvarná soutěž ŠD dle aktuální situace
_
březen
 • Sportovní činnosti na školní zahradě.
 • Výrobky s velikonoční tematikou a jarní dekorace.
 • Turnaj v deskových hrách v rámci ŠD
 • Ukončení prací do výtvarné soutěže
 • Výroba dárků pro prvňáčky k zápisu do 1. tř.
 • Jarní úklid zahrady, údržba po Zimě, ošetření rostlin, vysazování plodin, vysévání, úklid.
 • měsíc knihy – čtenářské aktivity , hry a soutěže
_
duben
 • Týden ZEMĚ společná akce se ZŠ (zahrada- jen ŠD), vesnice, Opava stánek?
 • Naše planeta ZEMĚ –výrobky v rámci ŠD (výkres, 3D výrobky)
 • Účast ve výtvarné soutěži SZTŠ téma a datum bude upřesněno
 • Sportovní aktivity na školní zahradě
 • Práce spojené s údržbou zahrady (EVVO)
_
květen
 • Dárky pro maminky –Den matek
 • Vědomostní hra-putování v okolí Vávrovic –plnění úkolů, odměny, opékání na škol. zahradě.
 • Jízda zručnosti společně se ZŠ
 • Výlet Neplachovice muzeum .
 • Práce na školní zahradě spojené s poznáváním zahradničení a přírodou.(EVVO)
_
Červen
 • Den dětí ve ŠD -zahrada, vnitřní akce školy
 • Sportovní činnosti na školním hřišti a zahradě
 • Letní radovánky a hry na zahradě, koupání v řece, hry na dětském hřišti
 • Relaxační cvičení, jóga a hry v herně a na školní zahradě
 • údržba zahrady před prázdninami EVVO
_

Aktivity v průběhu celého školního roku:

 • Denní četba po obědě
 • Odpočinkové a klidové činnosti, relaxační cvičení
 • Práce na PC, Tabletu (OPVVV i mimo něj)
 • Besedy v komunitním kruhu na aktuální téma
 • EVVO, naplňování plánu činností v programu Ekoškola
 • Příprava na vyučování

Dodržování zásad ekokodexu školy

Ochrana přírody, třídění odpadu, šetření energiemi, hospodaření s vodou, neplýtvání jídlem, využívání recyklovatelných materiálů.

Zařazování dalších aktivit a činností do plánu a jeho naplňování bude závislé na vývoji aktuální situace spojené s pandemií Covid 19, termíny daných akcí budou v průběhu upřesněny.