Drobečková navigace

Úvod > Rodiče a veřejnost > Škola pro rodiče

 Škola pro rodiče

 V naší základní škole nabízíme volnou kapacitu ve všech ročnících prvního stupně základního vzdělávání po celý školní rok. Nemusíte čekat na zápis. Rádi vás školou provedeme a seznámíme se vzdělávacími podmínkami a školním vzdělávacím programem.

Školní stravování

S novým školním rokem se mění podmínky přihlašování žáků ke stravování na příslušný školní rok. Již v posledním srpnovém týdnu, v případě, že budete chtít zajistit pro své dítě školní stravování, osobně oznamte tuto skutečnost v kanceláři dodavatelské školní jídelny Šrámkova 4. Pokud tak neučiníte, bude vaše dítě bez oběda. Tuto přihlášku již za vás odesílat nemůžeme.

Jídelní lístky

 červen 2.pdf

Upozornění: v týdnu od 17. - 21. 6. 2024, kdy se koná pobyt žáků ve škole v přírodě, je všem strávníkům oběd hromadně odhlášen.

 Od 1. 12. 2023 se ujala hlídka Ekotýmu - Potravinoví inspektoři - opětovného vyhodnocování oblíbenosti jídla ze školní kuchyně. Chceme tak navázat na již prověřený monitoring, kterým se nám dařilo snížit množství kuchyňského odpadu. 

 

Školní speciální pedagog - Operační program J. A. Komenský (zřízení pracovní pozice od 1. 2. 2023)


Speciální pedagog působící na škole je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP). Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy přispívá k včasné identifikaci žáků s potřebou podpůrných opatření, se kterými dále pracuje.

Činnost speciálního pedagoga můžeme rozdělit na depistážní, diagnostické, intervenční a metodické. V rámci depistáže vyhledává žáky školy s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb. Speciálně pedagogická diagnostika probíhá formou analýzy činností a sběrem údajů o žákovi, nikdy ne za účelem zjištění diagnózy, nýbrž k podpoře edukace v 1. stupni podpůrných opatření. U žáků s vyšší potřebou podpory spolupracuje s příslušným školským poradenským zařízením (ŠPZ - může se jednat o Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) nebo Speciálně pedagogické centrum (SPC)). 

Dále práce speciálního pedagoga spočívá v krátkodobé nebo dlouhodobé individuální práci s žákem nebo skupinou žáků formou reedukačních, kompenzačních a stimulačních činností vedoucí ke zmírnění výukových problémů.

Nedílnou součástí je rovněž průběžná komunikace a poradenství zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům školy.

Konzultace se zákonnými zástupci budou probíhat dle předchozí domluvy se speciálním pedagogem (specialni.pedagog@zsvavrovice.cz). 


 TERMÍNY ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN 2023/2024

HLAVNÍ pátek 28. 6. - neděle 1. 9. 2024