Drobečková navigace

Úvod > Rodiče a veřejnost > Škola pro rodiče

Škola pro rodiče

Ohlédnutí za plaveckým výcvikem

Vážení rodiče, 24. ledna jsme ukončili tradiční plavecký výcvik, který je (podle ŠVP) ve 2. - 4. ročníku povinnou součástí předmětu tělesná výchova. V této souvislosti je jeho konání plně hrazeno ze státního rozpočtu (tedy z příspěvku, který škola od státu dostává). Vždy upozorňujeme na včasné omluvy neúčasti, také vzhledem k tomu, abychom zbytečně nemrhali těmito finančními prostředky a mohli je využít jinak. V letošním školním roce až 5 žáků uvedených ročníků "navštívilo" plavecký výcvik pouze jednou nebo vůbec ne. Zbytečně jsme tak investovali více než 5 tisíc korun, které jsme mohli využít na nákup učebních pomůcek. Znovu na vás apelujeme, abyste se s dostatečným předstihem poradili s pediatrem, zda existují překážky, proč účast vašeho dítěte v plavání nedoporučuje. Jsme přesvědčeni, že o organizačních podmínkách plaveckého výcviku informujeme s dostatečným předstihem (pravidelně na začátku školního roku). 

Náhradní provoz školní družiny v době jarních prázdnin

Upozorňujeme, že v době jarních prázdnin od 4. do 10. března 2024, bude přerušen provoz také naší školní družiny. Zřizovatel však každoročně zajišťuje náhradní ŠD pro děti rodičů, kteří nemohou zůstat s dětmi doma. V letošním roce bude zajištovat zájmovou a rekreační činnost Školní družina při Základní škole Opava, Englišova. Máte-li zájem, podejte si na uvedenou dobu včasnou přihlášku.

 

Školní stravování

S novým školním rokem se mění podmínky přihlašování žáků ke stravování na příslušný školní rok. Již v posledním srpnovém týdnu, v případě, že budete chtít zajistit pro své dítě školní stravování, osobně oznamte tuto skutečnost v kanceláři dodavatelské školní jídelny Šrámkova 4. Pokud tak neučiníte, bude vaše dítě bez oběda. Tuto přihlášku již za vás odesílat nemůžeme.

Jídelní lístky

 

únor 3.pdf

únor 4.pdf

 Od 1. 12. 2023 se ujala hlídka Ekotýmu - Potravinoví inspektoři - opětovného vyhodnocování oblíbenosti jídla ze školní kuchyně. Chceme tak navázat na již prověřený monitoring, kterým se nám dařilo snížit množství kuchyňského odpadu. 

 

Školní speciální pedagog - Operační program J. A. Komenský (zřízení pracovní pozice od 1. 2. 2023)


Speciální pedagog působící na škole je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP). Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy přispívá k včasné identifikaci žáků s potřebou podpůrných opatření, se kterými dále pracuje.

Činnost speciálního pedagoga můžeme rozdělit na depistážní, diagnostické, intervenční a metodické. V rámci depistáže vyhledává žáky školy s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb. Speciálně pedagogická diagnostika probíhá formou analýzy činností a sběrem údajů o žákovi, nikdy ne za účelem zjištění diagnózy, nýbrž k podpoře edukace v 1. stupni podpůrných opatření. U žáků s vyšší potřebou podpory spolupracuje s příslušným školským poradenským zařízením (ŠPZ - může se jednat o Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) nebo Speciálně pedagogické centrum (SPC)). 

Dále práce speciálního pedagoga spočívá v krátkodobé nebo dlouhodobé individuální práci s žákem nebo skupinou žáků formou reedukačních, kompenzačních a stimulačních činností vedoucí ke zmírnění výukových problémů.

Nedílnou součástí je rovněž průběžná komunikace a poradenství zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům školy.

Konzultace se zákonnými zástupci budou probíhat dle předchozí domluvy se speciálním pedagogem (specialni.pedagog@zsvavrovice.cz). 


 TERMÍNY ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN 2023/2024

JARNÍ od pondělí 4. 3. do neděle 10. 3. 2024/ náhradní ŠD při ZŠ Opava, Englišova / nutné přihlásit
VELIKONOČNÍ čtvrtek 28. 3. 2024
HLAVNÍ pátek 28. 6. - neděle 1. 9. 2024