Drobečková navigace

Úvod > Rodiče a veřejnost > Škola pro rodiče

Škola pro rodiče

Částečné omezení provozu ve školní družině a mateřské škole

Vážení rodiče, již jsme vás informovali letáčky, přesto vás oslovujeme i touto cestou. V zájmu zkvalitňování vzdělávacích podmínek se naše škola přihlásila do projektu na podporu digitálních kompetencí ve vzdělávání OKAP, v rámci kterého projdou ve II. pololetí školního roku 2022/2023 všichni pedagogičtí zaměstnanci školením v rozsahu 32 hodin. Vzhledem k organizaci školy se třemi součástmi (MŠ, ZŠ a ŠD) s rozdílnou provozní dobou, není možné zorganizovat vše tak, aby to nějakým způsobem nezasáhlo do provozu. Snažíme se o minimální dopady na jeho omezování, a proto jsme přistoupili na řešení s minimálním dopadem na provoz MŠ a ŠD v následujících termínech: 22. února, 7. března, 10. května a 17. května 2023 a to v MŠ do 14.30, ve ŠD do 14 hodin.

Sjednocení všech pracovníků na stejnou úroveň v oblasti využívání digitální gramotnosti je pro další rozvoj školy důležité a proto věříme i ve vaše pochopení. Zdůvodněné omezení bylo konzultováno a schváleno zřizovatelem školy.

Školní speciální pedagog - Operační program J. A. Komenský (zřízení pracovní pozice od 1. 2. 2023)


Speciální pedagog působící na škole je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP). Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy přispívá k včasné identifikaci žáků s potřebou podpůrných opatření, se kterými dále pracuje.

Činnost speciálního pedagoga můžeme rozdělit na depistážní, diagnostické, intervenční a metodické. V rámci depistáže vyhledává žáky školy s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb. Speciálně pedagogická diagnostika probíhá formou analýzy činností a sběrem údajů o žákovi, nikdy ne za účelem zjištění diagnózy, nýbrž k podpoře edukace v 1. stupni podpůrných opatření. U žáků s vyšší potřebou podpory spolupracuje s příslušným školským poradenským zařízením (ŠPZ - může se jednat o Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) nebo Speciálně pedagogické centrum (SPC)). 

Dále práce speciálního pedagoga spočívá v krátkodobé nebo dlouhodobé individuální práci s žákem nebo skupinou žáků formou reedukačních, kompenzačních a stimulačních činností vedoucí ke zmírnění výukových problémů.

Nedílnou součástí je rovněž průběžná komunikace a poradenství zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům školy.

Konzultace se zákonnými zástupci budou probíhat dle předchozí domluvy se speciálním pedagogem (specialni.pedagog@zsvavrovice.cz). 


Jídelníčky ve výdejně stravy

Na tomto místě vám budeme pravidelně vyvěšovat jídelní lístek s přehledem vybrané a objednané stravy pro žáky ve školní výdejně. Prosíme, abyste však případné ohlášky předem zvážili. Cílem je naučit děti neplýtvat jídlem, ne nejíst, co mi nechutná. Každý si u výdejního okénka může říct, kolik a co chce na talíř. 

jídelníček březen 2.PDF

jídelníček březen 3.PDF

Termíny školních prázdnin 2022/2023
velikonoční prázdniny čtvrtek 6. 4. 2023
 ukončení školního roku   čtvrtek 29. 6. 2023

 

Pro konzultace s učiteli o vašem dítěti jsou vyhrazeny pravidelné třídní schůzky. Vedle těchto termínů si můžete domlouvat individuální konzultace dle potřeby s příslušným pedagogem. 

Termíny pravidelných třídních schůzek/individuální/společné
společné 22. 5. 2023, 16.30, po skončení možnost individuálních pohovorů

 

Plán ZŠ 2022_2023.pdf