Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Ekoškola

EkoškolaŽijeme Ekoškolou

Ekoškola je mezinárodní dlouhodobý program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Program je určen pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

Koordinátorem tohoto programu v ČR je Sdružení Tereza.

Ačkoli jsme do samotného programu vstoupili v lednu 2010, podařilo se nám splnit kritéria pro podání žádosti o titul. Obhájili jsme svou práci při auditu a v červnu 2011 převzali ocenění v budově Senátu Parlamentu ČR v Praze. Obhájit mezinárodní titul se nám podařilo v roce 2013 a 2015, kdy jsme ocenění získali na čtyři roky.

Za tyto poslední čtyři roky jsme v oblasti environmentálních aktivit pokročili o velký kus dopředu a spíš se stává, že pro samou práci nejsme tak důslední v průvodní administrativě. Mnohé jsme si přizpůsobili našim specifickým podmínkám.

Naše cesta od zrodu myšlenky k podání samotné žádosti o titul Ekoškola se může datovat již od roku 2001. Neužívali jsme sice současné termíny, neměli tak propracovaný způsob práce, ale cíl byl jednoznačný a shodný před lety i teď: Podnikat krůčky k ochraně naší planety.

Ve školním roce 2018/2019 jsme se přihlásili k auditu mezinárodního programu Ekoškola. Ten se nám 9. 3. 2019 podařilo obhájit a titul jsme získali již počtvrté v řadě. Ocenění jsme si převzali při slavnostním udílení dne 21. 6. 2019 v Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze.

Máme svůj Ekotým

V podmínkách naší školy do Ekotýmu vítáme každého, kdo se chce aktivně zapojit. Vzhledem k nízkému počtu a věku žáků nikoho neodmítáme. Zpočátku jsme omezovali počet na 10, dnes se stejně plus mínus kolem tohoto počtu pohybujeme. Kmenoví členové si dobrovolně vybírají jednotlivé oblasti svého zájmu, za které nesou přenesenou odpovědnost (odpady, energie, voda, prostředí školy, potravinový inspektor). Podle potřeby do ekohlídek zapojujeme další zaměstnance školy – záleží na odborné dospělácké pomoci.

Ve své činnosti jednotlivé hlídky Ekotýmu spolupracují. A to nejen mezi sebou, ale i se zaměstnanci školy, tam, kde si to okolnosti žádají.

Na schůzkách, které jsou svolávány dle potřeby, si předávají přítomní členové a dobrovolníci zjištěné poznatky a informace a vyhodnocují své aktivity. O schůzkách pořizují písemné záznamy přístupné všem na informačním panelu Ekolístky. V záznamech se členové ekotýmu střídají. Snaží se zápis pořizovat sami s dohledem koordinátora EVVO.

Roli koordinátora týmu zastává ředitel školy. Vzhledem k tomu, že vyučuje ve škole předměty s přírodovědným a výchovným zaměřením, věnujeme se tématům Ekoškoly i ve výuce.

Ekokodex

Snažíme se

  • šetrně nakládat s energiemi v závislosti na změnách v ročních obdobích, využíváme maximálně denního světla, větráme krátce, ale intenzivně, udržujeme přiměřenou teplotu, užíváme energeticky úsporné spotřebiče
  • neplýtvat vodou využíváním dostupných úsporných technologií a opatření, mimo zimní období využíváme dešťovou vodu k nejrůznějším účelům, poznáváme vodní zdroje v okolí
  • využívat místní podmínky a možnosti v ekologickém hospodaření s odpady, třídíme, využíváme sběrné dvory, sbíráme odpadový papír, vlastními silami recyklujeme, kompostujeme, dáváme zdánlivě nepotřebným věcem novou hodnotu
  • aby škola a její okolí byla prokazatelným příkladem našeho vztahu k přírodě, pečujeme o zeleň a estetizaci prostředí
  • přepravovat na mimoškolní akce společně, volíme prostředky hromadné přepravy
  • být dobrými a šetrnými hospodáři v každodenním životě, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí
  • řešit plýtvání jídlem, pracujeme na snižování množství kuchyňského odpadu.

Pravidla Ekokodexu se snažíme dodržovat i mimo školu, zjm. ve svým domovech, protože si uvědomujeme, že přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné.

Škola sběrným místem obce

Šetrné nakládání s odpady je jeden z hlavních cílů, který na škole v programu Ekoškola, realizujeme. Už v prvním plánu činnosti jsme si stanovili, že důsledným tříděním odpadů přispějeme k úsporám za svoz komunálního odpadu. A to se také povedlo. V roce 2011 jsme tak odhlásili 1 nádobu na KO a vystačíme si s jedinou. A po letech se stává, že ani ta jedna nebývá po týdnu zcela naplněna.

Všechny třídy jsou dnes vybaveny nádobami na papír, plast a směsný odpad. Ve společných prostorách školy jsou pak instalovány sběrné nádoby na bioodpad, baterie, elektroodpad, hliník a tonery z tiskáren a kopírek. Ze střechy zahradního altánu na školní zahradě zachytáváme do sběrných nádob dešťovou vodu, kterou využíváme (mimo zimní období) na zalévání pokojových rostlin a výsadby na školní zahradě. Ekotým školy se také stará o sběr víček PET lahví, která předáváme chráněné dílně opavské Charity.

Na školní zahradě máme 2 kompostéry, které slouží ke skladování biologicky rozložitelných materiálů.

Dvakrát ročně pořádáme v obci týdenní sběrný týden, při kterém osobně svážíme z domácností starý papír do sběrny.

„Zapalujeme“ a informujeme

Pro environmentální aktivity se snažíme získávat lidičky z blízkého i širšího okolí. Tak se nám v minulých letech podařilo nastartovat projekt, který ve dvouletých cyklech běží od roku 2014. Jde o partnerství opavských malotřídních škol v oblasti EVVO – ENVICUP. Při něm se potkávají děti z různých městských částí, které vyrůstají v naprosto odlišném městském prostředí, vyměňují si zkušeností, poznávají se, soutěží spolu a vyjíždějí na společné exkurze za poznáním. Spojením tak oslovujeme větší cílovou skupinu a snáze tak dosahujeme za granty, které pro realizaci projektu využíváme.

Tak se od počátku podařilo realizovat již III. etapy projektu. Envicup II. byl zaměřen na papír a Envicup III. na vodu.

Navštívili jsme zajímavé provozovny: výrobnu papírových obalů, provozovnu sběrných surovin, papírnu na zpracování odpadových surovin, úpravnu vody, přehradu, čistírnu odpadních vod.

Z každého projektu pořizujeme dokumentaci, kterou zpracováváme do prezentačních panelů, které pak představujeme při veřejných akcích.

Pořádáme také prezentační aktivity pro veřejnost. Pravidelně se účastníme oslav Opavského Dne Země, organizujeme oslavy Světového dne Ekošlol, školy v přírodě s environmentálním zaměřením a výpravy za poznáním.

Vylepšujeme prostředí s ohledem na udržitelný život

Školní zahradu, kterou jsme se na počátku pyšnili, dnes už má mnoho škol. My se však můžeme pochlubit, že tak, jak jsme přistupovali k jejímu budování na počátku o ni pečujeme i nadále. Už několik let máme ocenění Institutu Veronica – Přírodní zahrada.

Významným příspěvkem školy v oblasti zlepšování prostředí byla realizace dlouho plánované a očekávané rekonstrukce školní garáže na objekt skladů a dílny, kterému dnes říkáme DOMEČEK. Stavební práce proběhly na přelomu listopadu a prosince 2015, kolaudace pak 21. 1. 2016. V jarních měsících pak byl Domeček zabydlen nářadím a herními a tělovýchovnými potřebami. Postupně se nám daří vybavovat také prostor dílny a už pomalu zarůstá „zelená střecha“, která objekt izoluje před horkem a chladem. S jejím osázením nám pomohly zejména některé maminky, které věnovaly namnožené skalničky.

Významnou aktivitou ekotýmu bylo vyhlášení veřejné potravinové sbírky ve spolupráci se Statutárním městem Opava a Slezskou univerzitou. Motivem sbírky bylo téma roku 2016, který byl OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok luštěnin. Hlavní část sbírky probíhala v průběhu Opavského Dne Země na Náměstí Osvoboditelů v centru města. Sbírka byla předána organizaci Adra a pomohla lidem na Ukrajině. Odměnou nám bylo poděkování náměstka primátora pna Stiborského, který se zároveň zúčastnil oslav 10. výročí školní zahrady.

Plány činnosti a jejich hodnocení

Plán činnosti a hodnocení 2018-2019
Plán činnosti a hodnocení 2017-2018
Plán činnosti a hodnocení 2016-2017
Plán činnosti a hodnocení 2015-2016

Zápisy ze schůzek Ekotýmu

Zápisy ze schůzek 2017-2018
Zápisy ze schůzek 2015-2016

Ekoškola
Ekoškola
Ekoškola
Ekoškola
Ekoškola
Ekoškola
Ekoškola
Ekoškola
Ekoškola
Ekoškola
Ekoškola